นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

Inventorythai.com ระบบบริหารคลังวัสดุ อุปกรณ์ ออนไลน์


1.การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

Inventorythai.com ผู้ให้บริการ ซอฟต์แวร์สำเร็จรูป ระบบบริหารคลังวัสดุ อุปกรณ์ ออนไลน์ ช่วยให้การบริหารการเบิกจ่ายวัสดุ - อุปกรณ์ ภายในองค์กร มีความสะดวกรวดเร็ว และ สามารถตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ทาง Inventorythai.com มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ และ การติดต่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของทางผู้ให้บริการ

Inventorythai.com จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการดังนี้

- เมื่อมีการสมัครใช้บริการ

- เมื่อใช้บริการเว็บไซต์ Inventorythai.com

- เมื่อติดต่อสอบถามมายังทีมงาน Inventorythai.com

2.การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

- Inventorythai.com จะใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อ ติดต่อ ประชาสัมพันธ์ และ ใช้สำหรับเข้าถึงบริการต่าง ๆ ของ Inventorythai.com เท่านั้น

- Inventorythai.com ไม่มีนโยบาย นำข้อมูลส่วนตัว ของผู้ใช้บริการไป ขาย หรือ เผยแพร่ข้อมูลการติดต่อ ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด

(ยกเว้นได้รับความยินยอมตาม เงื่อนไขการใช้บริการ)

3.การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

Inventorythai.com ได้ใช้วิธีการเชื่อมต่อเข้ารหัสข้อมูลแบบมาตรฐาน Secure Socket Layer(SSL) ระหว่าง ผู้ใช้บริการ กับ Inventorythai.com เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ตามมาตรฐานสากล

4.การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Inventorythai.com อาจมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการให้บริการ ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว จะมีการประกาศทางหน้า เว็บไซต์ Inventorythai.com ต่อไป