ระบบบริหารคลังวัสดุ - อุปกรณ์

Web Application บริหารคลัง วัสดุ - อุปกรณ์ เหมาะสำหรับจัดการ ข้อมูลการเบิก - จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง
เพื่อใช้ ในองค์กร รองรับระบบ รับเข้า เบิกออก รับคืน ตัดสต๊อก ระบบรายงาน ฯลฯ
ช่วยให้การจัดการ คลังวัสดุภายในองค์กรมีความ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบบริหารคลังวัสดุอุปกรณ์

ระบบบริหารคลังวัสดุอุปกรณ์ คือ Software Web Application สำเร็จรูป สำหรับ จัดการข้อมูล บริหารคลังวัสดุ อุปกรณ์ รับ เข้า เพิ่มจำนวน การอนุมัติ เบิกจ่าย ตัดสต็อก ระบบสต๊อกสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ภายในหน่วยงาน ต่าง ๆ เหมาะสำหรับ องค์กร บริษัท หรือ หน่วยงาน ต่าง ๆ ที่มีคลังวัสดุเป็นของตนเอง สำหรับการ เบิก จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือ เพื่อตอบสนองความต้องการ และ กระบวนการทำงาน ของ หน่วยงาน / แผนก ต่าง ๆ ภายในองค์การ สามารถประยุกต์ ใช้งานกับ วัสดุ – อุปกรณ์ ได้หลายหลายประเภท เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุการเกษตร วัสดุอุปกรณ์การผลิต ฯลฯ

ใช้งานแบบ Online ได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งระบบ

Bell - A perfect theme

คุณสมบัติของระบบ

ระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์

บริหารจัดการข้อมูล คลังวัสดุ - อุปกรณ์ รับเข้า เบิกออก รับคืน สรุปยอดการเบิก รายงานทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ รายงานรับวัสดุ รายงานคืนวัสดุ รายงานวัสดุ ใกล้หมด หรือ หมดจากคลัง รายงานสรุปมูลค่าการเบิกโดยประมาณ ฯลฯ

ข้อมูลการเบิก - จ่าย ของ
หน่วยงาน หรือ แผนก ต่าง ๆ

หน่วยงาน และ แผนก ต่าง ๆ สามารถ ตรวจสอบ รายการอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ และ ตรวจสอบ ได้ว่ามีอุปกรณ์ ที่สามารถเบิกได้จำนวนเท่าไหร่ ทำให้มีความสะดวกในการเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆ

แจ้งเตือนผ่าน Email เมื่อมีการขอเบิก หรือ อนุมัติ

มีระบบส่ง Email ไปยัง ผู้ดูแลคลังวัสดุ เมื่อมีการขอเบิกวัสดุ และ ส่ง Email ไปยังผู้ขอเบิกวัสดุ เมือมีการอนุมัติรายการเบิก

แสดงสถานะ วัสดุ - อุปกรณ์
ใกล้หมด หรือ หมด จากคลังได้

มีระบบแสดงข้อมูล วัสดุ - อุปกรณ์ที่ ใกล้จะหมด จากคลัง และ หมด จากคลัง ทำให้สามารถจัดการคลังวัสดุ อุปกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นำเข้า/ส่งออกข้อมูลด้วยไฟล์ Excel ได้

รองรับการนำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ Excel และ ส่งออกข้อมูลรายงานในระบบ ในรูปแบบ Excel

บริการ Support แก้ไขปัญหา

บริการ Support แก้ไขปัญหา กรณีไม่สามารถใช้งานระบบได้ หรือ เกิดข้อผิดพลาดของระบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดอายุการใช้งาน

ตัวอย่างระบบ บริหารคลังวัสดุ อุปกรณ์

ตัวอย่างหน้าจอ ระบบเบิกวัสดุ - อุปกรณ์

ระบบบริหารคลังวัสดุอุปกรณ์ Software Web Application บริหารจัดการข้อมูลการเบิก จ่าย วัสดุ - อุปกรณ์ภายในองค์กรณ์ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุการเกษตร วัสดุการแทพย์ วัสดุช่าง วัสดุการเกษตร ฯลฯ


ระบบบริหารคลังวัสดุ - อุปกรณ์ Version Online
ใช้งานแบบ Online ได้ทันทีไม่ต้องติดตั้งระบบ
ราคาเริ่มต้นเพียง 1,590 บาท/ปี


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
Email : [email protected]
หรือ Line : QR CODE
หรือ Facebook : monkeywebstudio


โปรแกรมแจ้งซ่อม ระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ โปรแกรมซ่อมบำรุง