ระบบบริหารคลังวัสดุ - อุปกรณ์ โปรแกรมเบิกจ่ายวัสดุ ระบบสต๊อกออนไลน์


รองรับการจัดการข้อมูลวัสดุ-อุปกรณ์ เพิ่มจำนวน/รับเข้าสต๊อก/ปรับยอด/สร้างรายการเบิก/อนุมัติตัดสต๊อก
สรุปความเคลื่อนไหว ระบบบาร์โด้ด กำหนดผุ้อนุมัติประจำแผนก การแจ้งเตือนทางอีเมล์ การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ และ ระบบรายงาน ฯลฯ
ช่วยให้การจัดการเบิกจ่ายวัสดุ - อุปกรณ์ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ระบบคลังวัสดุ - อุปกรณ์

จัดการข้อมูลรายการวัสดุ - อุปกรณ์ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/เพิ่มจำนวน/ปรับยอด กำหนดจำนวนสต๊อกสูงสุด/ต่ำสุด

อุนมัติ / ตัดสต๊อกการเบิก

เมื่อมีรายการขอเบิกจาก User ผู้ใช้งานระบบ
ผู้ดูแลคลังวัสดุ สามารถ แก้ไขจำนวนขอเบิก
อนุมัติ/ตัดสต๊อก หรือ เลือกไม่อนุมัติได้

สรุปความเคลื่อนไหว

สรุป Stock Card ความเคลือนไหวของรายการเป็นรายเดือน เช่น เพิ่มจำนวน/อนุมัติขอเบิก/ยกเลิกการเบิก/ปรับยอด

แจ้งเตือนทางอีเมล์

มีระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์
เมือมีการขอเบิก หรือ อนุมัติรายการเบิก

กำหนดผู้อนุมัติประจำแผนก

สามารถกำหนดให้ หัวหน้า/ผู้จัดการแผนก
ตรวจสอบอนุมัติรายการขอเบิก ในแต่ละแผนก
ก่อนส่งข้อมูลไปยัง ผู้ดูแลคลังวัสดุได้

กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน ได้ 3 ระดับคือ
Admin คลังวัสดุ/ ผูัจัดการวัสดุ /User ผู้ขอเบิก

ระบบรายงาน

รายงานสรุปยอดคงเหลือ รายงานรับเข้า
รายงานสรุปจำนวนเบิกตามแผนก/หน่วยงาน
รายงานสรุปมูลค่าการเบิก ฯลฯ

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel

รองรับการนำเข้าข้อมูลเริ่มต้น หมวดหมูอุปกรณ์
รายการวัสดุ - อุปกรณ์ หน่วยงาน/แผนก และ
ผู้ใช้งานระบบ จากไฟล์ Excel

ใช้งานแบบออนไลน์ ได้ทุกที่ ไม่ต้องติดตั้งระบบ

สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้อง ดูแล หรือ บำรุงรักษาระบบเอง ใช้งาน Online ได้ทุกที่เพียงเชื่อมต่อ Internet

จัดการข้อมูลรายการวัสดุ - อุปกรณ์ รับเข้า เบิกออก ปรับยอด

ระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์

จัดการข้อมูลรายการวัสดุ - อุปกรณ์ รับเข้า เบิกออก ปรับยอด เพิ่มรูปภาพ รหัส ชื่อวัสดุ หน่วยนับ ราคา ยอดคงเหลือ กำหนดจำนวนสต๊อกสูงสุด/ต่ำสุด
กำหนดสถานที่เก็บ และ หมวดหมู่วัสดุอุปกรณ์

อุนมัติ / ตัดสต๊อกการเบิก

อุนมัติ / ตัดสต๊อกการเบิก

ตรวจสอบข้อมูลการขอเบิกจาก User ผู้ใช้งานระบบ แก้ไขจำนวนขอเบิก อนุมัติ/ตัดสต๊อก หรือ ไม่อนุมัติการเบิก มีระบบตรวจสอบจำนวนคงเหลือ หากจำนวนคงเหลือไม่เพียงพอ
จะไม่สามารถอนุมัติตัดสต๊อกได้

ตรวจสอบรายละเอียดความเคลื่อไหว

สรุปความเคลื่อนไหว

ตรวจสอบรายละเอียดความเคลื่อไหว เช่น การเพิ่มจำนวน/อนุมัติการเบิก/ปรับยอดจำนวนคงเหลือ ของรายการวัสดุ - อุปกรณ์ สามารถดูย้อนหลังได้เป็นรายเดือน

screenshot

แจ้งเตือนทางอีเมล์

มีระบบส่ง Email ไปยัง ผู้ดูแลคลังวัสดุ เมื่อมีการขอเบิก และ ส่ง Email ไปยังผู้ขอเบิก เมือมีการอนุมัติรายการเบิก

กำหนดผู้อนุมัติประจำแผนก

กำหนดผู้อนุมัติประจำแผนก

มีระบบ กำหนด ให้หัวหน้า/ผู้จัดการแผนก สามารถ ตรวจสอบอนุมัติรายการขอเบิก
ในแผนก ต่าง ๆ ก่อนส่งข้อมูลขอเบิกไปยัง Admin คลังวัสดุได้

กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

สามารถกำหนด สิทธิ์การใช้งานระบบได้ 3 ระดับดังนี้

1.Admin คลังวัสดุ สามารถ จัดการข้อมูลวัสดุได้ทั้งหมด อนุมัติการเบิก และ การตั้งค่าในระบบทั้งหมด

2.Store Manager ผู้จัดการวัสดุ สามารถ จัดการข้อมูลวัสดุ เพิ่มจำนวน/สร้างรายการขอเบิก/ปรับยอดคงเหลือ

3.User ผู้ใช้งานระบบ สามารถ ทำรายการขอเบิกได้เท่านั้น

ระบบรายงาน

ระบบรายงาน

รายงานสรุปยอดคงเหลือ

รายงานรับเข้า

รายงานยกเลิกการเบิก

รายงานสรุปใบเบิก

รายงานสรุปจนำวนเบิก แยกตามหน่วยงาน/แผนก

รายงาน รายการเบิก แยกตาม หน่วยงาน/แผนก

รายงานคงเหลือปริมาณมาก

รายงานใกล้หมดสต๊อก

รายงานหมดสต็อก

รายงานสรุปมูลค่าการเบิก แยกตามหน่วยงาน/แผนก

รายงานสรุปมูลค่าการเบิก แยกตามหมวดหมู่อุปกรณ์

screenshot

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel

รองรับการนำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ Excel และ ส่งออกข้อมูลรายงานในระบบ ในรูปแบบ Excel

ตัวอย่างหน้าจอ

ระบบริหารคลังวัสดุ - อุปกรณ์ โปรแกรมเบิกวัสดุ ระบบสต๊อกออนไลน์

ราคา

ชำระค่าบริการเป็นรายปี ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม

*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Good
1,990/ปี

 • ระบบ จัดการวัสดุ - อุปกรณ์
  เพิ่มจำนวน/แก้ไข/ปรับยอด
  สรุปความเคลื่อนไหว
 • ระบบ อนุมัติ / ตัดสต๊อก
  รายการขอเบิก
 • ระบบ แจ้งเตือนทางอีเมล์
  เมื่อมีการขอเบิก หรือ อนุมัติ
 • การอนุมัติจากหัวหน้าก่อน ขอเบิก

รองรับรายการวัสดุ - อุปกรณ์
สูงสุด 500 รายการ

ผู้ใช้งานระบบสูงสุด 50 User

Ulitma
3,990/ปี

 • ระบบ จัดการวัสดุ - อุปกรณ์
  เพิ่มจำนวน/แก้ไข/ปรับยอด
  สรุปความเคลื่อนไหว
 • ระบบ อนุมัติ / ตัดสต๊อก
  รายการขอเบิก
 • ระบบ แจ้งเตือนทางอีเมล์
  เมื่อมีการขอเบิก หรือ อนุมัติ
 • การอนุมัติจากหัวหน้าก่อน ขอเบิก

รองรับรายการวัสดุ - อุปกรณ์
สูงสุด 1,000 รายการ

ผู้ใช้งานระบบสูงสุด 100 User

Pro
5,990/ปี

 • ระบบ จัดการวัสดุ - อุปกรณ์
  เพิ่มจำนวน/แก้ไข/ปรับยอด
  สรุปความเคลื่อนไหว
 • ระบบ อนุมัติ / ตัดสต๊อก
  รายการขอเบิก
 • ระบบ แจ้งเตือนทางอีเมล์
  เมื่อมีการขอเบิก หรือ อนุมัติ
 • การอนุมัติจากหัวหน้าก่อน ขอเบิก

รองรับรายการวัสดุ - อุปกรณ์
สูงสุด 2,000 รายการ

ผู้ใช้งานระบบสูงสุด 200 User

Enterprise
8,990/ปี

 • ระบบ จัดการวัสดุ - อุปกรณ์
  เพิ่มจำนวน/แก้ไข/ปรับยอด
  สรุปความเคลื่อนไหว
 • ระบบ อนุมัติ / ตัดสต๊อก
  รายการขอเบิก
 • ระบบ แจ้งเตือนทางอีเมล์
  เมื่อมีการขอเบิก หรือ อนุมัติ
 • การอนุมัติจากหัวหน้าก่อน ขอเบิก

รองรับรายการวัสดุ - อุปกรณ์
สูงสุด 3,000 รายการ

ผู้ใช้งานระบบสูงสุด 300 User

ลูกค้าของเรา

VDO แนะนำการใช้งานระบบ

ติดต่อเรา

Service Cloud Technology Co.,Ltd
39 Chaopraya Jewelry building, 4th floor,Phayathai Rd., Ratchathewi district,Bangkok 10400

Email : [email protected]สอบถามเพิ่มเติมทาง LINE

Line ID : @kcp6055v