ระบบบริหาร คลังวัสดุ - อุปกรณ์ โปรแกรมเบิกจ่ายวัสดุ ระบบสต๊อกออนไลน์


รองรับการจัดการข้อมูลวัสดุ-อุปกรณ์ เพิ่มจำนวน/รับเข้าสต๊อก/ปรับยอด/สร้างรายการเบิก/อนุมัติตัดสต๊อก
สรุปความเคลื่อนไหว ระบบบาร์โด้ด กำหนดผุ้อนุมัติประจำแผนก การแจ้งเตือนทางอีเมล์ การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ และ ระบบรายงาน ฯลฯ
ช่วยให้การจัดการเบิกจ่ายวัสดุ - อุปกรณ์ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ระบบคลังวัสดุ - อุปกรณ์

จัดการข้อมูลรายการวัสดุ - อุปกรณ์ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/เพิ่มจำนวน/ปรับยอด กำหนดจำนวนสต๊อกสูงสุด/ต่ำสุด

ระบบเบิกวัสดุ - อุปกรณ์

สามารถกำหนด Username และ Password
ให้กับ User ผู้ใช้งาน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อ
ทำรายการเบิกวัสดุที่ต้องการ ด้วยตนเอง

อุนมัติ / ตัดสต๊อกการเบิก

เมื่อมีรายการขอเบิกจาก User ผู้ใช้งาน
ผู้ดูแลคลังวัสดุ สามารถ
อนุมัติ/ตัดสต๊อก หรือ เลือกไม่อนุมัติได้

สรุปความเคลื่อนไหว

สรุป Stock Card ความเคลือนไหวของรายการเป็นรายเดือน เช่น เพิ่มจำนวน/อนุมัติขอเบิก/ยกเลิกการเบิก/ปรับยอด

กำหนดผู้อนุมัติประจำแผนก

สามารถกำหนดให้ หัวหน้า/ผู้จัดการแผนกตรวจสอบอนุมัติรายการขอเบิก ในแต่ละแผนก ก่อนส่งข้อมูลไปยัง ผู้ดูแลคลังวัสดุได้

กำหนดสิทธิ์การใช้งาน

สามารถกำหนดสิทธิ์ให้ผู้ใช้งาน ได้ 3 ระดับคือ Admin คลังวัสดุ/ ผูัจัดการวัสดุ /User ผู้ขอเบิก

แจ้งเตือนทางอีเมล์

มีระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมือมีการขอเบิก หรือ อนุมัติรายการเบิก

ระบบรายงาน

รายงานสรุปยอดคงเหลือ รายงานรับเข้า
รายงานสรุปจำนวนเบิกตามแผนก/หน่วยงาน
รายงานสรุปมูลค่าการเบิก ฯลฯ

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel

รองรับการนำเข้าข้อมูลเริ่มต้น หมวดหมูอุปกรณ์
รายการวัสดุ - อุปกรณ์ หน่วยงาน/แผนก และ
ผู้ใช้งานระบบ จากไฟล์ Excel

ใช้งานแบบออนไลน์ ได้ทุกที่ ไม่ต้องติดตั้งระบบ

สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้อง ดูแล หรือ บำรุงรักษาระบบเอง ใช้งาน Online ได้ทุกที่เพียงเชื่อมต่อ Internet
ราคาค่าบริการ

ชำระค่าบริการเป็นรายปี ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม

*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Good
1,990/ปี

 • ระบบ จัดการวัสดุ - อุปกรณ์
  เพิ่มจำนวน/แก้ไข/ปรับยอด
  สรุปความเคลื่อนไหว
 • ระบบ อนุมัติ / ตัดสต๊อก
  รายการขอเบิก
 • ระบบ แจ้งเตือนทางอีเมล์
  เมื่อมีการขอเบิก หรือ อนุมัติ
 • การอนุมัติจากหัวหน้าก่อน ขอเบิก

รองรับรายการวัสดุ - อุปกรณ์
สูงสุด 500 รายการ

ผู้ใช้งานระบบสูงสุด 50 User

Ulitma
3,990/ปี

 • ระบบ จัดการวัสดุ - อุปกรณ์
  เพิ่มจำนวน/แก้ไข/ปรับยอด
  สรุปความเคลื่อนไหว
 • ระบบ อนุมัติ / ตัดสต๊อก
  รายการขอเบิก
 • ระบบ แจ้งเตือนทางอีเมล์
  เมื่อมีการขอเบิก หรือ อนุมัติ
 • การอนุมัติจากหัวหน้าก่อน ขอเบิก

รองรับรายการวัสดุ - อุปกรณ์
สูงสุด 1,000 รายการ

ผู้ใช้งานระบบสูงสุด 100 User

Pro
5,990/ปี

 • ระบบ จัดการวัสดุ - อุปกรณ์
  เพิ่มจำนวน/แก้ไข/ปรับยอด
  สรุปความเคลื่อนไหว
 • ระบบ อนุมัติ / ตัดสต๊อก
  รายการขอเบิก
 • ระบบ แจ้งเตือนทางอีเมล์
  เมื่อมีการขอเบิก หรือ อนุมัติ
 • การอนุมัติจากหัวหน้าก่อน ขอเบิก

รองรับรายการวัสดุ - อุปกรณ์
สูงสุด 2,000 รายการ

ผู้ใช้งานระบบสูงสุด 200 User

Enterprise
8,990/ปี

 • ระบบ จัดการวัสดุ - อุปกรณ์
  เพิ่มจำนวน/แก้ไข/ปรับยอด
  สรุปความเคลื่อนไหว
 • ระบบ อนุมัติ / ตัดสต๊อก
  รายการขอเบิก
 • ระบบ แจ้งเตือนทางอีเมล์
  เมื่อมีการขอเบิก หรือ อนุมัติ
 • การอนุมัติจากหัวหน้าก่อน ขอเบิก

รองรับรายการวัสดุ - อุปกรณ์
สูงสุด 3,000 รายการ

ผู้ใช้งานระบบสูงสุด 300 User

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใช้งาน ระบบบริหารคลังวัสดุ - อุปกรณ์ ออนไลน์

VDO แนะนำการใช้งานระบบ