ระบบเบิกวัสดุสิ้นเปลือง - ยืมคืนอุปกรณ์ ออนไลน์

เหมาะสำหรับจัดการ ข้อมูลการเบิกจ่าย วัสดุสิ้นเปลือง
ยืมคืนอุปกรณ์ เพื่อใช้ในองค์กร ช่วยให้การจัดการ
คลังวัสดุภายในองค์กรมีความ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ระบบเบิกวัสดุ ยืมคืนอุปกรณ์ โปรแกรมเบิกวัสดุ ระบบสต๊อกออนไลน์

รองรับการจัดการข้อมูลวัสดุ-อุปกรณ์ เพิ่มจำนวน/รับเข้าสต๊อก/ปรับยอด/สร้างรายการเบิก/อนุมัติตัดสต๊อก สรุปความเคลื่อนไหว ระบบบาร์โด้ด กำหนดผุ้อนุมัติประจำแผนก การแจ้งเตือนทางอีเมล์ การกำหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานระบบ และ ระบบรายงาน ฯลฯ ช่วยให้การจัดการเบิกจ่ายวัสดุ - อุปกรณ์ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ระบบคลังวัสดุ - อุปกรณ์

จัดการข้อมูลรายการวัสดุ - อุปกรณ์ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/เพิ่มจำนวน/ปรับยอด กำหนดจำนวนสต๊อกสูงสุด/ต่ำสุด

ระบบเบิกวัสดุ - อุปกรณ์

สามารถกำหนด Username และ Password ให้กับ User ผู้ใช้งาน สามารถเข้าสู่ระบบเพื่อ ทำรายการเบิกวัสดุที่ต้องการ ด้วยตนเอง

อุนมัติ / ตัดสต๊อกการเบิก

เมื่อมีรายการขอเบิกจาก User ผู้ใช้งาน ผู้ดูแลคลังวัสดุ สามารถ อนุมัติ/ตัดสต๊อก หรือ เลือกไม่อนุมัติได้

สรุปความเคลื่อนไหว

สรุปความเคลือนไหวของรายการเป็นรายเดือน เช่น เพิ่มจำนวน/อนุมัติขอเบิก/ยกเลิกการเบิก/ปรับยอด

ระบบยืม - คืน อุปกรณ์

ผู้ใช้งานใน หน่วยงาน/แผนก ต่าง ๆ ได้ สามารถทำรายการ ยืม - คืน อุปกรณ์ ผ่านระบบออนไลน์

กำหนดผู้อนุมัติประจำแผนก

สามารถกำหนดให้ หัวหน้า/ผู้จัดการแผนกตรวจสอบอนุมัติรายการขอเบิก ในแต่ละแผนก ก่อนส่งข้อมูลไปยัง ผู้ดูแลคลังวัสดุได้

ระบบรายงาน

รายงานสรุปยอดคงเหลือ รายงานรับเข้า รายงานสรุปจำนวนเบิกตามแผนก/หน่วยงาน รายงานสรุปมูลค่าการเบิก ฯลฯ

แจ้งเตือนทางอีเมล์

มีระบบแจ้งเตือนทางอีเมล์ เมือมีการขอเบิก หรือ อนุมัติรายการเบิก

นำเข้าข้อมูลจากไฟล์ Excel

รองรับการนำเข้าข้อมูลเริ่มต้น หมวดหมูอุปกรณ์ รายการวัสดุ - อุปกรณ์ หน่วยงาน/แผนก และ ผู้ใช้งานระบบ จากไฟล์ Excel

ระบบจัดการข้อมูล รายการวัสดุสิ้นเปลือง

รองรับฟังชั่นการ เพิ่ม/แก้ไข/ลบ/เพิ่มจำนวนคงเหลือ/ปรับยอด กำหนดจำนวนสต๊อก สูงสุด/ต่ำสุด สามารถ ตรวจสอบข้อมูลรายการวัสดุสิ้นเปลือง เช่น ยอดยกมาจากเดือนก่อน จำนวนรับเข้า จำนวนเบิก และ ยอดคงเหลือ ในแต่ละเดือน เป็นต้น

ระบบเบิก - จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง

User ผู้ใช้งาน ใน แผนก / หน่วยงาน ต่าง ๆ ขององค์กร สามารถ เลือกรายการวัสดุสิ้นเปลือง ที่ต้องการขอเบิก ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์

อุนมัติ / ตัดสต๊อก การเบิกวัสดุสิ้นเปลือง

เมื่อมีรายการขอเบิกจาก User ผู้ดูแลคลังวัสดุ สามารถ อนุมัติ/ตัดสต๊อก หรือ ไม่อนุมัติ หากเลือก อนุมัติ/ตัดสต๊อก ระบบจะทำการตัดสต็อก รายการขอเบิกวัสดุออกจากคลังทันที

สรุปความเคลือนไหววัสดุสิ้นเปลือง

เมื่อมีรายการขอเบิกจาก User ผู้ดูแลคลังวัสดุ สามารถ อนุมัติ/ตัดสต๊อก หรือ ไม่อนุมัติ หากเลือก อนุมัติ/ตัดสต๊อก ระบบจะทำการตัดสต็อก รายการขอเบิกวัสดุออกจากคลังทันที

ระบบยืม - คืน อุปกรณ์

ผู้ใช้งาน สามารถเลือกรายการที่ต้องการยืมและ สามารถส่งใบยืมผ่านระบบเพื่อขออนุมัติได้ทันที ผู้ดูแลอุปกรณ์สามารถตรวจสอบอนุมัติรายการขอยืมจากในระบบ และ ตรวจสอบรายการยืมที่เลยกำหนดคืนได้

ภาพตัวอย่างหน้าจอระบบ

ใช้งานแบบออนไลน์ ได้ทุกที่ ไม่ต้องติดตั้งระบบ สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้อง ดูแล หรือ บำรุงรักษาระบบเอง
เพียง เชื่อมต่อ Internet และ เปิด เว็บไซต์ สามารถเข้าใช้งานได้ทันที

ราคาค่าบริการ

ชำระค่าบริการเป็นรายปี ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติม

*ราคายังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

GOOD

1,990 / Year

ระบบ เบิก - จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง

 • ระบบ จัดการวัสดุสิ้นเปลือง
       เพิ่มจำนวน/แก้ไข/ปรับยอด
       สรุปความเคลื่อนไหว
 • ระบบ อนุมัติ / ตัดสต๊อก
       รายการขอเบิก
 • ระบบ แจ้งเตือนทางอีเมล์
 • กำหนด ผู้อนุมัติ ประจำแผนก

รองรับจำนวน
รายการวัสดุสิ้นเปลือง
สูงสุด 500 รายการ

ผู้ใช้งานระบบสูงสุด 50 User

PREMIUM

3,990 / Year

ระบบ เบิก - จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง

 • ระบบ จัดการวัสดุสิ้นเปลือง
       เพิ่มจำนวน/แก้ไข/ปรับยอด
       สรุปความเคลื่อนไหว
 • ระบบ อนุมัติ / ตัดสต๊อก
       รายการขอเบิก
 • ระบบ แจ้งเตือนทางอีเมล์
 • กำหนด ผู้อนุมัติ ประจำแผนก

รองรับจำนวน
รายการวัสดุสิ้นเปลือง
สูงสุด 1,000 รายการ

ผู้ใช้งานระบบสูงสุด 100 User

PROFESSIONAL

5,990 / Year

ระบบ เบิก - จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง

 • ระบบ จัดการวัสดุสิ้นเปลือง
       เพิ่มจำนวน/แก้ไข/ปรับยอด
       สรุปความเคลื่อนไหว
 • ระบบ อนุมัติ / ตัดสต๊อก
       รายการขอเบิก
 • ระบบ แจ้งเตือนทางอีเมล์
 • กำหนด ผู้อนุมัติ ประจำแผนก
 • ระบบ ยืม - คืน อุปกรณ์

 • ระบบ จัดการอุปกรณ์ ยืม - คืน
       เพิ่ม/แก้ไข/ประวัติยืม - คืน
 • สร้างรายการยืม / บันทึกรับคืน

รองรับจำนวน
รายการ วัสดุสิ้นเปลือง
รายการ อุปกรณ์ยืม - คืน
สูงสุด 3,000 รายการ

ผู้ใช้งานระบบสูงสุด 200 User

ENTERPRISE

8,990 / Year

ระบบ เบิก - จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง

 • ระบบ จัดการวัสดุสิ้นเปลือง
       เพิ่มจำนวน/แก้ไข/ปรับยอด
       สรุปความเคลื่อนไหว
 • ระบบ อนุมัติ / ตัดสต๊อก
       รายการขอเบิก
 • ระบบ แจ้งเตือนทางอีเมล์
 • กำหนด ผู้อนุมัติ ประจำแผนก
 • ระบบ ยืม - คืน อุปกรณ์

 • ระบบ จัดการอุปกรณ์ ยืม - คืน
       เพิ่ม/แก้ไข/ประวัติยืม - คืน
 • สร้างรายการยืม / บันทึกรับคืน

รองรับจำนวน
รายการ วัสดุสิ้นเปลือง
รายการ อุปกรณ์ยืม - คืน
สูงสุด 5,000 รายการ

ผู้ใช้งานระบบสูงสุด 300 User

ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจใช้งาน

ระบบบริหารคลัง วัสดุ - อุปกรณ์ ออนไลน์

F.A.Q

คำถามที่พบบ่อย

สามารถคลิกปุ่มทดลองฟรี 30 วัน ไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นระบบจะส่งข้อมูลทดลองใช้งานระบบให้ทาง Email ในอีก 1 วัน

สามารถออกใบกำกับภาษีในนามบริษัทได้ โดยราคาที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ไม่มีการเข้าไปที่บริษัทลูกค้า โดยทางเราจะมีคู่มือการใช้งานระบบให้ ลูกค้าสามารถ เริ่มต้นใช้งานเองได้

การใช้งาน สามารถเข้าใช้งานระบบได้ผ่าน Web Browser ที่ใช้เข้าอินเตอร์เน็ต เช่น Google Chrome เป็นต้น

ทางผู้พัฒนาได้ให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของข้อมูลเป็นอย่างยิ่ง และ ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลให้กับบุคคลที่สามตามเงื่อนไขการให้บริการ สำหรับความปลอดภัยในการใช้งานระบบ การเชื่อมต่อจะเป็นแบบ https ซึ่งเป็นการรับส่งข้อมูลแบบเข้ารหัส และ ผู้ใช้งานต้องระบุ ชื่อผู้ใช้งาน และ รหัสผ่าน เพื่อเข้าใช้งานระบบ ทำให้มีความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน

สามารถแจ้งปัญหา หรือ ข้อเสนอแนะได้ที่ Line : @kcp6055v หรือ Emain : [email protected]

Contact

ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามผ่าน LINE! เพิ่มบัญชีทางการเป็นเพื่อนได้

ผ่านลิงก์ด้านล่างแล้วสอบถามหรือขอคำปรึกษาผ่านห้องแชทได้เลย!

ติดต่อทาง LINE!