ระบบบริหารคลังวัสดุ - อุปกรณ์

Web Application บริหารคลัง วัสดุ - อุปกรณ์ เหมาะสำหรับจัดการ ข้อมูลการเบิก - จ่าย วัสดุสิ้นเปลือง
เพื่อใช้ ในองค์กร รองรับระบบ รับเข้า เบิกออก รับคืน ตัดสต๊อก ระบบรายงาน ฯลฯ
ช่วยให้การจัดการ คลังวัสดุภายในองค์กรมีความ สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ระบบบริหารคลังวัสดุอุปกรณ์

ระบบบริหารคลังวัสดุอุปกรณ์ คือ Software Web Application สำเร็จรูป สำหรับ จัดการข้อมูล บริหารคลังวัสดุ อุปกรณ์ รับ เข้า เพิ่มจำนวน การอนุมัติ เบิกจ่าย ตัดสต็อก ระบบสต๊อกสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ที่ต้องใช้ภายในหน่วยงาน ต่าง ๆ เหมาะสำหรับ องค์กร บริษัท หรือ หน่วยงาน ต่าง ๆ ที่มีคลังวัสดุเป็นของตนเอง สำหรับการ เบิก จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจ หรือ เพื่อตอบสนองความต้องการ และ กระบวนการทำงาน ของ หน่วยงาน / แผนก ต่าง ๆ ภายในองค์การ สามารถประยุกต์ ใช้งานกับ วัสดุ – อุปกรณ์ ได้หลายหลายประเภท เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุการเกษตร วัสดุอุปกรณ์การผลิต ฯลฯ

ใช้งานแบบ Online ได้ทันที ไม่ต้องติดตั้งระบบ

สะดวกรวดเร็ว ไม่ต้อง ดูแล หรือ บำรุงรักษาระบบเอง ใช้งาน Online ได้ทุกที่เพียงเชื่อมต่อ Internet

Bell - A perfect theme

คุณสมบัติของ ระบบบริหารคลังวัสดุ - อุปกรณ์ ออนไลน์

ระบบคลังวัสดุ อุปกรณ์

บริหารจัดการข้อมูล คลังวัสดุ - อุปกรณ์ รับเข้า เบิกออก รับคืน ปรับยอด สรุปยอดการเบิก รายงานทะเบียนคุมวัสดุอุปกรณ์ รายงานรับวัสดุ รายงานคืนวัสดุ รายงานวัสดุ ใกล้หมด หรือ หมดจากคลัง รายงานสรุปมูลค่าการเบิกโดยประมาณ ฯลฯ

ข้อมูลการเบิก - จ่าย ของ
หน่วยงาน หรือ แผนก ต่าง ๆ

หน่วยงาน และ แผนก ต่าง ๆ สามารถ ตรวจสอบ รายการอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบ และ ตรวจสอบ ได้ว่ามีอุปกรณ์ ที่สามารถเบิกได้จำนวนเท่าไหร่ ทำให้มีความสะดวกในการเบิกอุปกรณ์ต่าง ๆ

แจ้งเตือนผ่าน Email เมื่อมีการขอเบิก หรือ อนุมัติ

มีระบบส่ง Email ไปยัง ผู้ดูแลคลังวัสดุ เมื่อมีการขอเบิกวัสดุ และ ส่ง Email ไปยังผู้ขอเบิกวัสดุ เมือมีการอนุมัติรายการเบิก

แสดงสถานะ วัสดุ - อุปกรณ์
ใกล้หมด หรือ หมด จากคลังได้

มีระบบแสดงข้อมูล วัสดุ - อุปกรณ์ที่ ใกล้จะหมด จากคลัง และ หมด จากคลัง ทำให้สามารถจัดการคลังวัสดุ อุปกรณ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่งออกรายงานด้วยไฟล์ Excel

รองรับการนำเข้าข้อมูลด้วยไฟล์ Excel และ ส่งออกข้อมูลรายงานในระบบ ในรูปแบบ Excel

บริการ Support แก้ไขปัญหา

บริการ Support แก้ไขปัญหา กรณีไม่สามารถใช้งานระบบได้ หรือ เกิดข้อผิดพลาดของระบบ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตลอดอายุการใช้งาน

ตัวอย่างหน้าจอ ระบบเบิกวัสดุ - อุปกรณ์

ระบบบริหารคลังวัสดุอุปกรณ์ Software Web Application บริหารจัดการข้อมูลการเบิก จ่าย วัสดุ - อุปกรณ์ภายในองค์กรณ์ เช่น วัสดุสำนักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุการเกษตร วัสดุการแทพย์ วัสดุช่าง วัสดุการเกษตร ฯลฯ

ราคา

ชำระค่าบริการเป็นรายปี ไม่มีค่าใช้จ่าย อื่น ๆ เพิ่มเติม

 • Demo
 • ระบบบริหารคลังวัสดุ - อุปกรณ์
  รับเข้า เบิกออก รับคืน ตัดสต๊อก
 • แสดงสถานะ วัสดุ - อุปกรณ์
  ใกล้หมด หรือ หมด จากคลังได้
 • ระบบรายงาน
  รายงาน ยอดคงเหลือ,รับเข้า,รับคืน,รายการหมดสต็อก
 • ระบบแจ้งเตือนทาง Email
  เมื่อมีการเบิก หรือ อนุมัติ รายการเบิก
 • ใช้งาน Online ผ่าน Internet
  ไม่ต้องติดตั้ง/ดูแลระบบเอง
 • Request Demo

  ลงทะเบียนเพื่อทดลองใช้งาน
  ตัวอย่างระบบ
 • Good
 • ระบบบริหารคลังวัสดุ - อุปกรณ์
  รับเข้า เบิกออก รับคืน ตัดสต๊อก
 • แสดงสถานะ วัสดุ - อุปกรณ์
  ใกล้หมด หรือ หมด จากคลังได้
 • ระบบรายงาน
  รายงาน ยอดคงเหลือ,รับเข้า,รับคืน,รายการหมดสต็อก
 • ระบบแจ้งเตือนทาง Email
  เมื่อมีการเบิก หรือ อนุมัติ รายการเบิก
 • ใช้งาน Online ผ่าน Internet
  ไม่ต้องติดตั้ง/ดูแลระบบเอง
 • 1,590/ปี


  รองรับรายการวัสดุ 1,000 รายการ
  ผู้ใช้งานระบบสูงสุด 50 User
 • Ultima
 • ระบบบริหารคลังวัสดุ - อุปกรณ์
  รับเข้า เบิกออก รับคืน ตัดสต๊อก
 • แสดงสถานะ วัสดุ - อุปกรณ์
  ใกล้หมด หรือ หมด จากคลังได้
 • ระบบรายงาน
  รายงาน ยอดคงเหลือ,รับเข้า,รับคืน,รายการหมดสต็อก
 • ระบบแจ้งเตือนทาง Email
  เมื่อมีการเบิก หรือ อนุมัติ รายการเบิก
 • ใช้งาน Online ผ่าน Internet
  ไม่ต้องติดตั้ง/ดูแลระบบเอง
 • 3,590/ปี


  รองรับรายการวัสดุ 3,500 รายการ
  ผู้ใช้งานระบบสูงสุด 250 User
 • Vip
 • ระบบบริหารคลังวัสดุ - อุปกรณ์
  รับเข้า เบิกออก รับคืน ตัดสต๊อก
 • แสดงสถานะ วัสดุ - อุปกรณ์
  ใกล้หมด หรือ หมด จากคลังได้
 • ระบบรายงาน
  รายงาน ยอดคงเหลือ,รับเข้า,รับคืน,รายการหมดสต็อก
 • ระบบแจ้งเตือนทาง Email
  เมื่อมีการเบิก หรือ อนุมัติ รายการเบิก
 • ใช้งาน Online ผ่าน Internet
  ไม่ต้องติดตั้ง/ดูแลระบบเอง
 • 5,990/ปี


  ไม่จำกัดรายการวัสดุ อุปกรณ์
  ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งานระบบ

ลงทะเบียนทดลองใช้งาน ตัวอย่างระบบ

ระบบบริหารคลังวัสดุ - อุปกรณ์ ออนไลน์ เหมาะสำหรับการบริการข้อมูลการเบิก จ่าย วัสดุ ภายในองค์กร
รองรับการ รับเข้า เบิก/จ่าย ตัดสต็อก ปรับยอด รับคืน ฯลฯ
ใช้งาน Online ผ่านระบบ Cloud ไม่ต้องติดตั้งหรือ ดูแลระบบเอง

ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจใช้งานระบบของเรา

ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียติ จังหวัดสกลนคร

สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูล

บริษัท ศูนย์วิจัยเทคโนโลยี และ นวัตกรรมความรู้

โรงพยาบาลสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูแพร่ จำกัด

สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย

โรงพยาบาลหนองเสือ

บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ แอนด์ อะเดย์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท บุญชัยค้าส่ง จำกัด

บริษัท ทู เอส วัน เอ็น จำกัด

บริษัท ไอที สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด

บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท เอ แอนด์ เจ ผลไม้ไทย จำกัด

บริษัท โปรเซส เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เคพีเอ็นกรีน เอ็นเนอจี โซลูชั่น จำกัด

ABIT MULTI SYSTEM CO.,LTD.

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.อี.เอ็น. เอ็นจิเนียริง

บริษัท วิศวภัทร์ จำกัด

บริษัท คิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี จำกัด

บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัด

บริษัท แม็คเน็ต เน็คเวอร์ค จำกัด

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด

บริษัท พีซี แลนด์ แอนด์ เฮาส์ กรุ๊ป จำกัด (สาขา1)

บริษัท สุนทร เมทัลอินดัสทรี้ส์ จำกัด

บริษัท พิมพ์สำเร็จ จำกัด

บริษัท แอลพีเอส ซัพคอนแทรค จำกัด

บริษัท เอราวัณอินเตอร์ฟูด จำกัด

บริษัท เอสแอล. คาร์โบรันดัม(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อินเว (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท บิสซิเนส แฟมิลี่ เพาเวอร์ จำกัด

บริษัท บ้านวันอาทิตย์ จำกัด

บริษัท เวลเด็กซ์ จำกัด

ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
Email : [email protected]
หรือ Line : QR CODE
หรือ Facebook : monkeywebstudio